faq_bg

Sowal-jogap

Egzoz janköýerini satyn alanymda näme göz öňünde tutmaly?

Awtoulag satyn almak barada karar berlende göz öňünde tutmaly köp möhüm faktor bar. Birinjiden, çykdajy möhüm bir hakykat, çig mal, motor, rulman we ş.m. çykdajylara täsir eder; ýöne janköýeriň netijeliligini, ses derejesini we energiýa sarp edilişini hem göz öňünde tutmaly. Köp tükeniksiz janköýerleriň bahasy pes, ýöne energiýa sarp etmek nukdaýnazaryndan size has köp çykdajy gerek bolar.

motorly dişli gutyny yzygiderli bejermek näme?

Barlag we abatlaýyş işleri ökde tehniki tarapyndan amala aşyrylmaly.

Motor dişli gutusy tehniki taýdan mugt bolsa-da, yzygiderli barlamak maslahat berilýär:

• Işleýiş öndürijiligi we ýagyň syzmagy mümkin. Greag syzan ýagdaýynda gurnaýjyňyza habar beriň.

• Mehaniki şertler (könelmek we ýyrtylmak, goşulmalar we ş.m.)

• Öňünden kesgitlenen ahyrky pozisiýalar (hereketlendirilen ulgam üçin henizem dogrymy?).

Maldarçylyk ammarynyň perdesi näme?

Howa üpjünçiligi, haýwanlary öndürmek ukybyny ýokarlandyrmak üçin ammara arassa howa bilen üpjün etmek;

Inszolýasiýa, aşa ýokary ýa-da pes howa ýaly haýwanlary ýowuz gurşawdan goraň;

Temperaturany dolandyrmak, haýwanlaryň ösmegi we öndürilmegi üçin amatly temperaturany saklamak üçin perdäniň hereketi bilen ammardaky howa akymyny minimuma eltiň ýa-da ulaldyň.