page_head_bg

“Shengsi Technology” maldarçylyk pudagy üçin täze basgançakly hereketlendirijini hödürläň

“Shengsi Technology”, maldarçylyk pudagynda “Step Motor” dişli gutusynyň täze önümini hödürleýär.

“Shengsi Technology” şu aýda täze ädim hereketlendiriji dişli gutusynyň ilkinji gezek yglan edilmegine buýsanýar, maldarçylykda we ekin önümçiliginde giňden ulanylýan has takyk dolandyrylýan dişli hereketlendiriji. Takyk ýerleşdiriş ukyby sebäpli mallaryň dökülýän howa girelgesi ýa-da howa klapanlary şemalladylmagy üçin örän amatlydyr.

Dişli gutujykly hereketlendiriji, 2-10V dolandyryş signalyny ulanyp, akylly dolandyryşy berýän 24V DC basgançakly hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyr, dişli hereketlendiriji ýerleşýän ýerinde gaty takyk ýerleşip biler. Takyk we ygtybarly howa çalşygy üçin innowasion hereketlendiriji ulgamlary hödürleýär maldarçylykda.

Dişli guty IP65 goragy bolup, mallaryň dökülýän ýerlerinde tozana garşy we suw geçirmezlige ukyplydygyny üpjün edip biler. Dişli guty, ygtybarly öz-özüni gulplamak bilen gurçuk dişlilerinden gurlupdyr.

Mundan başga-da, hereketlendirijiniň aşa ýükleme garşy funksiýasy bar, şeýle hem hereketlendiriji bölümleri elektrik togunyň kesilmeginden ýa-da ýitirilen dolandyryş signalyndan goramak üçin, motorly dolandyryş bölümini öwredilen gyssagly ýagdaý bilen birleşdirýär, bu kömek etmek üçin 24V DC ätiýaçlyk üpjünçiligini talap edýär bilen.

Şeýle hem maldarçylyk öýi üçin has uly girelgeleri ýa-da tunel gapysyny açmak we ýapmak üçin polatdan ýasalan gollary, ýaýlary we gysgyç jaýlary hödürleýäris. Diňe ulgam we bölekler bilen üpjün etmän, maldarçylyk intensiw ulgamy ulgamynda müşderilerimiz üçin umumy çözgütleri hödürleýäris.

“Shengsi Technology”, dişli hereketlendiriji çözgütler bilen üpjün ediji hökmünde Hytaýda bazaryň öňdebaryjylaryndan biri bolup, maldarçylyk öýi üçin esasanam howa çalşygy, götermek we höwürtge çykarmak ulgamy üçin iň ygtybarly sürüjilik çözgütlerini hödürleýär. 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen, motorly dişli gutymyz dünýäniň 20-den gowrak ýurduna eksport edildi, müşderiler esasan bagbançylyk ýyladyşhanasynda, oba hojalygynyň intensiw mallarynda we ş.m. “Shengsi” motorly dişli gutular, dünýäniň iň ygtybarly önümleriniň biridigi subut edildi.

Has giňişleýin maglumat üçin satuw liniýamyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris: 0086 10 62132998 ýa-da e-poçta arkaly intlb@sscdrive.com


Iş wagty: Awgust-18-2021